Pravila o privatnosti

I Opšte napomene

Član 1.

Bambo Nature poštuje privatnost Korisnika. Ova Pravila o privatnosti će Vam pomoći da razumijete naša pravila privatnosti i molimo Vas da ih detaljno pročitate. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom Pravila o privatnosti (u daljem tekstu: Pravilnik), molimo Vas da se uzdržite od korišćenja www.bambonaturepelene.ba sajta.

Član 2.

U cilju zaštite Vaše privatnosti, Bambo Nature primjenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mjere i konstatno radi na njihovom unapređenju kako bi obezbijedio da se sa Vašim podacima postupa u skladu sa primjenjivim propisima i Vašim pristankom. U vezi sa tim, Bambo Nature može povremeno mijenjati i unapređivati ovaj Pravilnik, u kojem slučaju će obezbijediti da Vam ažurirana verzija bude dostupna, ali bez obaveze da o tome prethodno vrši obavještavanje.

Pozivamo Vas da prilikom posjete našem sajtu provjerite da li je nakon Vaše posljednje posjete došlo do izmjene Pravilnika, te ukoliko jeste da se upoznate sa sadržinom novog Pravilnika. Ukoliko ne budete saglasni sa novim pravilima, molimo Vas da se uzdržite od daljeg razgledanja sajta i dostavljanja Vaših podataka na bilo koji način.

II Podaci o Rukovodiocu podacima

Član 3.

Identitet i kontakt podacima Rukovodioca podacima, odnosno pravnog lica koje je odgovorno za upravljanje Vašim podacima je definisan ovim članom.

Rukovodilac vašim podacima je:

Mipex doo

Krajiških brigada 209

78 000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

Kontakt podaci rukovodioca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:

Telefon: +387 51 502 120

E-mail: mipex@blic.net

III Način prikupljanja podataka

Član 4.

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo na sljedeće načine:

(a) direktno od Vas, kada nam neposredno dostavite podatke. Na primjer, kada nam se obratite elektronskom poštom ili telefonskim putem,

(b) automatski, prilikom korišćenja našeg sajta, u kom slučaju mi ili naše partnerske treće strane u naše ime, upotrebljavamo tzv. kolačiće za adekvatno prikazivanje sadržaja, praćenje količine posjeta i kretanja po našim stranicama, i slično.

IV Podaci koje Rukovodilac obrađuje, način i osnov korišćenja

Član 5.

Bambo Nature prikuplja podatke koji su primjereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade.

Član 6.

Vaše podatke koristimo ili možemo da koristimo za postizanje više svrha. Za svaku obradu koju preduzimamo postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima Republike Srpke.

Član 7.

Podatke koje neposredno prikupljamo možemo upoređivati i kombinovati sa podacima koje smo prikupili automatski. To nam omogućava da Vam pružimo personalizovano iskustvo prilikom posjete našem sajtu.

Član 8.

Takođe, određene podatke možemo da anonimizujemo i koristimo za statističke i analitičke svrhe, a da se pritom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati.

Član 9.

Bambo Nature neće nikada namjerno ili ciljano prikupljati i obrađivati podatke o maloljetnim licima, ali ne možemo isključiti mogućnost davanja netačnih podataka od strane lica koja nas kontaktiraju. Ukoliko ste roditelj ili zakonski zastupnik maloljetnog lica i poznato Vam je da su nam dostavljeni podaci tog lica, molimo Vas da nas o tome obavijestite kako bismo preduzeli odgovarajuće mjere i prekinuli dalju obradu ovih podataka.

V Postojanje obaveze davanja podataka

Član 10.

U najvećem broju slučajeva, niste dužni da nam dostavite Vaše podatke već to činite na dobrovoljnoj osnovi. To će, na primjer, biti slučaj kada nas kontaktirate i dostavite Vaše kontakt podatke kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše pitanje ili zahtjev ili kada koristite naš sajt.

VI Period čuvanja podataka

Član 11.

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ćemo ih bezbjedno ukloniti iz naših sistema i obrisati.

VII Vaša prava u vezi sa obradom podataka

Član 12.

Važno nam je da znate da Vi pod određenim uslovima imate prava u vezi sa obradom Vaših podataka koja su garantovana zakonom:

Pravo na pristup – imate pravo da zahtjevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na Vaš zahtjev dostavićemo Vam kopiju Vaših podataka koje obrađujemo.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci koji se odnose na Vas isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da zahtjevate brisanje Vaših podataka, a naročito:

(a) ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

(b) ako ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

(c) ako ste podnijeli prigovor na obradu u skladu sa zakonom.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada Vaših podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sljedećih slučajeva:

(a) ako osporavate tačnost podataka, u roku koji nam omogućava provjeru tačnosti podataka o ličnosti;

(b) ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umjesto brisanja zahtijevate ograničenje upotrebe podataka;

(c) ako nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahtjeva;

(d) ako ste podnijeli prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa Rukovodioca, a u toku je procjenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Bambo Nature preteže nad Vašim interesima.

Pravo na prigovor – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa Rukovodioca, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na opoziv pristanka – ako se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vrijeme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka prije opoziva.

VIII Bezbjednost vaših podataka

Član 13.

Bezbjednost Vaših podataka nam je veoma važna. Zbog toga Bambo Nature preduzima mjere fizičke, tehničke i elektronske zaštite kako bi se spriječilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmjene, neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Ove mjere su usmjerene na lica kako van naše organizacije, tako i unutar nje, jer je pristup Vašim podacima ograničen samo na one osobe čija zaduženja nužno zahtijevaju takav pristup.

 

IX Važenje pravilnika

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanje na sajtu i nema definisan rok važenja.

Back to top